720av在线

720av在线

药性虽近猛烈,实能稳有心机亢进之甚者,其鼓血上行之力甚大,能使脑部之血管至于破裂,《内经》所谓血之与气并走于上之大厥也,亦即西人所谓脑充血之险证也。《金匮》痰饮篇及寒水所关等剂,服过数十次,证亦如故。

此等黄胆,乃先有外感内伏,酿成内伤,当于《伤寒论》、《金匮》所载之黄胆以外另为一种矣。然耳聋之证有可治者,有不可治者。

迨至已交秋令,金气渐伸,木气渐敛,人之脏腑原可安于时序之常,不必发生痢证也。并治一切暴病、霍乱、痧证、小儿痉痫、火眼、牙疳、红白痢疾等证,皆效,爰录其方于下。

 至气臌,以手重按成凹,则必随手而起。乃因此冲气上冲犯胃,且循虚里之大络贯膈络肺,复出于左乳下与动脉相并,以致动脉因之大动,人即自觉其动而不安矣。

此时若投以拙拟建瓴汤,一二剂后头疼眩晕即愈。天津于××,年过四旬,自觉呼吸不顺,胸中满闷,言语动作皆渐觉不利,头目昏沉,时作眩晕。

此中必有肝风萌动,以助胃气冲气之上升不已,律以金能制木之理,可借铁锈之金气以镇肝木,更推以铁能重坠,引肝中所寄龙雷之火下降也。 则肝体之木硬者,指日可柔也。

Leave a Reply